De 8 felen med Henrik Jönssons video – ”ELCHOCKEN – Sveriges skenande elpriser”

Fel 1:  Ideologiskt [röd-grön] driven energipolitik riskerar destabilisera hela det svenska energisystemet.

Jönsson försöker argumentera att Sveriges elproduktionssystem är nedmonterat och att det är de röd-gröna partierna som riskerar destabilisera systemet. Men sammantaget av de fel jag analyserat nedan visar att det tvärtom är oftast politiker från högerpartierna som riskerar destabilisera systemet i framtiden genom att de stoppar vindkraftsprojekt, både på nationell nivå och på lokal nivå.

Fel 2: vindkraft fungerar inte att reglera elpriset

Jönsson påstår (6:16) att det inte fungerar att ersätta de nedlagda kärnreaktorerna i södra Sverige med vindkraft för att påverka elpriset. Det har gjorts en simulerings-analys som kommit till en annan slutsats. Om Sverige skulle bygga en vindkraftspark i södra Sverige skulle priset kunna sänkas med upp till 50 %, och 30-45 % om man byggde kärnreaktorer, vilket betyder att vindkraften inte bara kan sänka elpriset utan till och med mer effektivt än kärnkraften (Källa 1).

Jönsson försöker argumentera för sitt påstående genom att hänvisa till kärnkrafts-företaget Uniper som för 3 år sedan påstod att balans i energisystemet är bättre än vindkraft, och en opinions-artikel som publicerades av en ekonom och energiexpert för ungefär 1 år sedan. Han ignorerar undersökningen som visar tvärtom att vindkraft kan sänka elpriset.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi gav Sweco i uppdrag att göra en analys över hur den nya vindkraften som nu kommer mellan åren 2022 till 2025 påverkar elpriset. Sweco kom fram till att: ”Den nya vindkraftsproduktion som tillkommer mellan 2022–2025 pressar elpriset med 37,5 öre/kWh. Detta motsvarar:

 • 7 500 kr/år för en genomsnittlig svensk villa med en årsförbrukning 20 000 kWh.
 • Totalt 52,5 miljarder kr/år för alla elanvändare (dvs. både hushåll och organisationer) i hela Sverige. Sveriges totala årliga elanvändning är 140 TWh.
 • Jämförelse: regeringens aviserade elprisstödet uppgår till 55 miljarder kronor. ” (Källa 2)

Källa 1: Större elproduktion hade kunnat ge lägre elpriser, Energiforsk, 2022-02-03, https://energiforsk.se/nyhetsarkiv/storre-elproduktion-hade-kunnat-ge-lagre-elpriser/

Källa 2: Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre, Svensk Vindenergi, 2022-11-30, https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/vindkraften-pressar-elpriset-med-37-ore

Fel 3: S-Mp-regeringen hade inte undersökt om folk ville ha vindkraft.

Jönsson påstår att det är S-Mp-regeringens fel att det inte byggts vindkraft för att kompensera de avvecklade reaktorerna i södra Sverige. I verkligheten är det lokala politiker, ofta högerpolitiker, som politiskt stoppat utbyggnad och planer på vindkraft. Även den nytillträdda högerregeringen har lagt hinder för vindkraften. Jönsson själv har försökt argumentera emot vindkraft. Högerpolitiker och högerdebattörer som Jönsson har i självaverket ett ansvar för att det inte byggts tillräckligt med vindkraftverk. Mer om detta förklaras också i analysen av fel 8 nedan.

Fel 4: Putin har inte påverkat el-priset.

Jönsson använder argumentet att de avvecklade reaktorerna lett till minskad marginal och att energisystemet inte lyckats mätta elkablarna till Europa för att vifta bort andra faktorer som påverkar elpriset. Men detta är ett argumentationsfel. En faktor kan existera samtidigt som andra faktorer, och de utesluter inte varandra.

Fel 5: Marknaden har inte påverkat el-priset.

Jönsson gör felaktiga liknelser till att prisreglering är lika med kommunistiska stater, och påstår felaktigt att om man reglerar exporten så blir det svårare att ta del av import.

Flera länder som inte är stalinistiska diktaturer utan tvärtom demokratiska reglerar prissättningen. Det politiska förslag som ligger på bordet gäller reglering av inhemsk prissättning (Vänsterpartiets förslag om Sverigepriset) och påverkar inte priset på export och därmed inte heller möjligheten till import.

Det visar att Jönsson saknar kunskap om det politiska förslaget om Sverigepriser.

Fel 6: Journalister i Det politiska spelet menar att avvecklingen av de fyra reaktorerna i södra Sverige var obetydliga.

Jönsson kritiserar Det politiska spelet för att trivialisera effekterna av avvecklingen av de fyra reaktorerna. Men vad journalisterna i Det politiska spelet gör är att kritisera högerpolitiker som Ebba Busch påstående att avvecklingen av de fyra reaktorerna skulle ha inneburit att nedmontera det svenska energisystemet. Att avvecklingen av de fyra reaktorerna gjort att det är svårare att mätta kablarna ut till Europa och att detta påverkar elpriset innebär inte samma sak som att det svenska energisystemet är nedmonterat.

Fel 7: Det var S-Mp-regeringen som tvingade fram avvecklingen av de fyra reaktorerna i södra Sverige.

Detta har Henrik Jönsson själv argumenterat emot att det var komplicerat i och med att även högerregeringar varit med och marknadsanpassat kärnkraften och höjt effektskatten, samt att det också fanns andra ekonomiska faktorer som historiskt låga elpriser då företagen beslutade om avveckling. Detta har jag analyserat genomgripande i tidigare granskning av Jönssons videor (Källa 1).

Källa 1: Läs min analys av fel 6: https://varseblivning.se/2023/01/24/de-6-felen-i-henrik-jonssons-video-felen-med-elen/.

Fel 8: Det är inte högerns fel att det blir högre elpris

Jönsson argumenterar att högern inte har med prisökning genom att stoppa vindkraft. Att påstå det menar Jönsson är ”direkt lögnaktig”. Jönsson påstår att det inte finns något politiskt motstånd mot vindkraft (citerar i videon en opinionsundersökning av folket i Sverige – inte högerpolitiker i sin video 10:12 min). Jönsson påstår att det inte är högerpolitikers fel att de stoppar vindkraft eftersom de följer folkets vilja. Med det argumentet kan man säga att inga politiker kan göra fel eftersom alla politiker representerar folket som folkvalda. Därför borde det gälla även S och Mp-politiker och då faller hela Jönssons egna resonemang. Jönsson försöker argumentera för sitt påstående genom att hänvisa till 7 kommuner där Miljöpartister varit med och stoppat vindkraftsprojekt i Torsby, Filipstad, Uddevalla, Uppvidinge, Sollefteå, Bergs, och Jönköping. Kritiken mot högerpolitikers stoppande av vindkraft ligger dock inte i enstaka exempel utan i att det är en röd tråd av högerpolitik i flera kommuner och regioner men framför allt på nationell nivå i riksdag och regering. Här kommer några exempel på den röda tråden av högerpolitisk motstånd till vindkraft:

Exempel 1: Den nytillträdda högerregeringen år 2022 har i sitt Tidöavtal med SD stoppat subventioner till kablar som ska användas till vindkraft till havs. Det var en politisk överenskommelse mellan högerregeringen och SD som Svenskt Kraftnät bedömer att: ”intresset för att bygga havsbaserad vindkraft minskar om regeringens planer för elmarknaden blir verklighet.” Samt att Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke menar att det kan: ” bromsa eller försena de långtgående planerna på havsbaserad vindkraft”. (Källa1) Observera att Jacke i samma artikel i Tidningen Näringslivet ändock försvarar högerregeringen principiella marknadslogik genom att avskaffa subventionerna av kablarna eftersom det skadar marknaden. Även branchorganisationen Energiföretagen försvarar stoppandet av subventionerna för att skapa neutralitet, men poängterar samtidigt att ” Det skapar jättestor osäkerhet i branschen, vilket kan komma att ge förseningar, säger Energiföretagens vd Åsa Pettersson”. (Källa 2) Politiken drivs av en ideologisk marknadslogik, i likhet med när den tidigare högerregeringen marknadsanpassade Kärnkraften som sedan också Miljöpartiet anammade för att indirekt påverka kostnaden. (Källa 1 & 2, men se också gärna min tidigare kritiska analys av Henrik Jönssons video ”Felen med elen”)

Exempel 2: Högerpartierna (M, Kd, L, C och SD) röstade ned en proposition om att reformera det kommunala vetot mot investering av vindkraft år 2022. Propositionen var ett försök från dåvarande regeringen att underlätta investeringen av vindkraft eftersom allt fler kommunala veton hindrar att vindkraft byggs. Att högerpartierna rösta ned propositionen ansåg Branschföreningen Svensk Vindenergi var ”olyckligt och överraskande att partierna tänker rösta ner propositionen /../ Det finns inte tid för politiska positioneringar och låsningar. Nu krävs lösningar och politisk handlingskraft”, säger vd Daniel Badman i ett pressmeddelande.” (Källa 3)

Exempel 3: Demoskop har tillsammans med Svensk Vindkraft gjort en enkätundersökning av lokala politiker: ” SD-politiker är mest negativt inställda till vindkraft, följt av moderater. KD och L är neutrala till landbaserad vindkraft. KD-politikerna är däremot negativt inställda till havsbaserad vindkraft medan L-politikerna är mer positiva. Övriga partier är positivt inställda till både havs-och landbaserad vindkraft.” (Källa 32) Det visar att det är specifikt högerpartierna som står ut i sitt motstånd till vindkraft.

Exempel 4: Högerpartierna har i jämförelse med exempelvis miljöpartiet en mycket längre lista av lokala politiker som sagt nej till vindkraftsprojekt. Jönsson och Timbro har i sin analys kartlagt totalt 7 kommuner där Mp sagt nej. Högerpartierna (M, Kd och L) har i min kartläggning sagt nej 4,6 gånger fler gånger. Totalt har jag samlat en lista på 32 vindkraftsprojekt som skulle ha gett Sverige en elproduktion på 66,825 TWh. Jag kommer uppdatera denna lista löpande när jag hittar fler exempel, och jag har kategoriserat dem till enskilda partier även om de ofta sitter i lokala politiska styren tillsammans med andra högerpartier. Orsaken till det är att den enda aktör som påbörjat en liknande lista var Aftonbladet, som i samband med en debattartikel av miljöpartister som kritiserade Moderaterna stoppande av vindkraft, gjorde en lista i en faktaruta som jag använde för att påbörja kartläggningen (Källa 33). Jag har försökt kontakta Miljöpartiet för att få information om vilka vindkraftsprojekt som de påstår att Moderaterna stoppat vindkraft värt över 100 TWh, men partiet har inte svarat och deras kampanjsida innehåller inga källhänvisningar vilka vindkraftsprojekt det skulle byggas på (Källa 34). Därför valde jag att själv granska Aftonbladets förslag och kompletterade den med de projekt jag hittat hittills.

Moderaterna har på lokal nivå sagt nej till en mängd vindkraftverk, exempelvis:

 • Stockholms skärgård (20 TWh) (Källa 4)
 • Bohuslän (12 TWh) (källa 5)
 • Gävle (6,3 TWh) (källa 6)
 • Göteborg (5,5 TWh) (källa 7)
 • Trelleborg (2 TWh) (källa 8)
 • Sandviken (0,8 TWh) (Källa 9)
 • Finspång (1 TWh) (källa 10)
 • Jämtland (Ragunda-Offerdal) (1,2 TWh) (källa 11)
 • Arvika (0,225 TWh) (källa 12)
 • Vindeln (0,6 TWh) (källa 13)
 • Ånge (1,8 TWh) (källa 14)
 • Degerfors (0,4 TWh) (källa 15)
 • Mullsjö (0,2 TWh) (källa 16)
 • Hanöbukten (1,3 TWh) (källa 17)
 • Munkedal (0,16 TWh) (källa 18)
 • Wanås (0,4 TWh) (källa 19)
 • Tribbhult (0,4 TWh) (källa 20)
 • Kävlinge (1 TWh) (Källa 21)
 • Virserum (0,4 TWh) (Källa 22)
 • Öckerö (4,5 TWh) (Källa 23)
 • Norrköping (0,3 TWh) (Källa 24)
 • Falkenberg (4,7 TWh) (Källa 25)
 • Ulricehamn (0,14 TWh) (Källa 27)

Liberalerna har på lokal nivå sagt nej till:

 • Landskrona ( 1,5 TWh) (Källa 26)

Kristdemokraterna har på lokal nivå sagt nej till:

 • Orsa (2,4 TWh) (Källa 28)
 • Pajala (0,8 TWh) (Källa 29)
 • Ljungby (0,46 TWh) (Källa 30)
 • Storfors (0,375 TWh) (Källa 31)

Totalt: 70,86 TWh

Högerpartierna har alltså sagt nej till över 70 TWh årlig energiproduktion. För att förstå mer hur mycket det verkligen är så förbrukades 140 TWh år 2021 i hela Sverige. Det innebär att högern sagt nej till att energiproduktion motsvarande hälften av landets behov av energiproduktion.

Källa 1: Myndighet tror på minskat intresse för vindkraft, Tidningen Näringslivet, 2022-10-26, https://www.tn.se/ekonomi/22457/myndighet-tror-pa-minskat-intresse-for-vindkraft/

Källa 2: Ny regering ger vindkraften en käftsmäll, MSN, 2022-10-14, https://www.msn.com/sv-se/ekonomi/marknader/ny-regering-ger-vindkraften-en-k%C3%A4ftsm%C3%A4ll/ar-AA12X50f

Källa 3: Fem partier sänker regeringens förslag om ändrat kommunalt veto, Dagens Samhälle, 2022-04-22, https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/hallbarhet/fem-partier-sanker-regeringens-forslag-om-andrat-kommunalt-veto/

Källa 4: https://twitter.com/ModeratSthlm/status/1461305488977666057?s=20

Källa 5: Vindkraftsplanerna är ett hot mot fisket och miljön, Bohuslänningen, 2021-06-23, https://www.bohuslaningen.se/asikt/insandare/vindkraftsplanerna-ar-ett-hot-mot-fisket-och-miljon.e3793511-5038-4978-913e-0032ffdae6f1

Källa 6: Moderaterna i Gävle vill stoppa all vindkraft nära kusten, SVT, 2021-05-24, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/moderaterna-i-gavle-vill-stoppa-all-vindkraft-nara-kusten

Källa 7: Vindkraftsplanerna är ett hot mot fisket och miljön, Bohuslänningen, 2021-06-23, https://www.bohuslaningen.se/asikt/insandare/vindkraftsplanerna-ar-ett-hot-mot-fisket-och-miljon.e3793511-5038-4978-913e-0032ffdae6f1

Källa 8: Över 1 200 vindkraftverk stoppade av kommuner, SVT, 2021-10-18, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/over-1200-vindkraftverk-stoppade-av-kommuner

Källa 9: Moderaternas besked: Nej till vindkraften i Finspång, SVT, 2021-11-09, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/moderaterna-i-sandviken-sager-nej-till-vindkraft-i-galmsjomyran

Källa 10: https://sverigesradio.se/artikel/moderaternas-besked-nej-till-vindkraften-i-finspang

Källa 11: Nu säger politiker nej till vindkraft i Krokom och Ragunda, Sveriges Radio, 2021-04-27, https://sverigesradio.se/artikel/nu-sager-politiker-nej-till-vindkraft-i-krokom-och-ragunda

Källa 12: Moderaterna säger nej till vindkraft i Stömne, Arvika Nyheter, 2019-09-19, https://www.arvikanyheter.se/2019/09/19/moderaterna-sager-nej-till-vindkraft-i-stomne/

Källa 13: Oppositionen säger nej till vindkraftverk utanför Rambo, VK, 2021-09-15, https://www.vk.se/2021-09-15/oppositionen-sager-nej-till-vindkraftverk-utanfor-rambo

Källa 14: Moderaterna kräver folkomröstning – ingen mer vindkraft innan folket har sagt sitt: ”Högst rimligt”, Sundsvalls Tidning, 2021-04-25, https://www.st.nu/2021-04-25/moderaterna-kraver-folkomrostning–ingen-mer-vindkraft-innan-folket-har-sagt-sitt-hogst-rimligt

Källa 15: Nej till vindkraft i Degerfors, Karlskoga Tidningen, 2021-02-10,  https://www.kt-kuriren.se/2021/02/10/nej-till-vindkraft-i-degerfors/

Källa 16: Mullsjö röstade nej till höga vindkraftsverk, SVT, 2021-09-29, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/mullsjo-rostade-nej-till-vindkraftspark

Källa 17: Politikernas tvärvändning: Nej till vindkraft på Skottfjället, Sveriges Radio, 2021-09-05, https://sverigesradio.se/artikel/7170100

Källa 18: https://sverigesradio.se/artikel/politikernas-tvarvandning-nej-till-vindkraft-pa-skottfjallet

Källa 19: Dags att skrota devisen Skånes Gröna Hjärta?, Kristianstadsbladet, 2021-11-24, https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/dags-att-skrota-devisen-skanes-grona-hjarta-12ceb269/

Källa 20: Det blev kommunalt veto mot vindkraft i Tribbhult, Dagens Västervik, 2021-11-22, https://www.dagensvastervik.se/nyheter/politik/e/108675/det-blev-kommunalt-veto-mot-vindkraft-i-tribbhult/

Källa 21: Starka åsikter angående vindkraftpark i Öresund, Sydsvenskan, 2021-07-13, https://www.sydsvenskan.se/2021-07-13/starka-asikter-angaende-vindkraftpark-i-oresund

Källa 22: Beslutet: Nej till vindkraftpark utanför Virserum, Sveriges Radio, 2021-09-27, https://sverigesradio.se/artikel/beslutet-nej-till-vindkraftpark-utanfor-virserum

Källa 23: Företagets projekt, https://www.eolusvind.com/projekt/havsbaserad-vind/vastvind-vindkraftpark/. Även Försvarsmakten säger nej till vindkraft – finns gamla minor utanför Öckerö, GP, 2022-02-05, https://www.gp.se/ekonomi/%C3%A4ven-f%C3%B6rsvarsmakten-s%C3%A4ger-nej-till-vindkraft-finns-gamla-minor-utanf%C3%B6r-%C3%B6cker%C3%B6-1.65288414

Källa 24: Norrköpings nya styre säger nej till vindkraft, Sveriges Radio, 2022-10-04, https://sverigesradio.se/artikel/norrkopings-nya-styre-sager-nej-till-vindkraft. Vindkraft Klintaberget, Holmens hemsida, 2022-06-22, https://www.holmen.com/sv/energi/vindkraft/pagaende-projekt2/klintaberget/

Källa 25: Handlar om Vattenfalls projekt Kattegatt Syd. Losman sågar yttrande om vindkraft i havet, Norra Halland, 2022-09-01, https://norrahalland.se/nyheter/losman-saagar-yttrande-om-vindkraft-i-havet/31143. Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten, Vattenfall, 2021-06-08, https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2021/samradsstart-for-ny-vindkraftspark-utanfor-hallandskusten.

Källa 26: Vill ha 15 stora vindkraftverk i Sundet utanför Landskrona, Sydsvenskan, 2023-01-21, https://www.sydsvenskan.se/2023-01-21/vill-ha-15-stora-vindkraftverk-i-sundet-utanfor-landskrona. Politikerna vill stoppa vindkraft till havs, Helsingborgs Dagblad, 2023-02-01, https://www.hd.se/2023-02-01/politikerna-vill-stoppa-vindkraft-till-havs

Källa 27: Ulricehamn kommun styrs sedan valet 2022 av en högerallians av M, C, KD, och L, och de har valt att säga nej till vindkraftprojekt. ” Ulricehamn vill stoppa flera vindkraftverk i Dalstorp”, Borås Tidning, 2023-01-11, https://www.bt.se/kind/ulricehamn-vill-stoppa-flera-vindkraftverk-i-dalstorp-6f0c992f/. Om vindkraftsprojektet av företaget Zephyr, https://zephyr.no/se/portfolio/vindkraftprojekt-ommaberget/.

Källa 28: Orsa kommun säger nej till stor vindkraftsetablering, SVT, 2021-06-09, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/orsa-kommun-sager-nej-till-stor-vindkraftsetablering. Dalavinds informationssida om vindparksprojektet, https://dalavind.se/projects-archive/orsa-norr/.

Källa 29: Kristdemokraterna ingår i ett styre tillsammans med S och Sjukvårdspartiet som signalerat att de vill säga nej, men jag har inte sett i något protokoll att kommunfullmäktige formellt beslutat om veto än. Nykomlingen blir vågmästare, SVT, 2022-09-15, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/nykomlingen-blir-vagmastare-c-mandatet-blir-avgorande. Vattenfalls projekt, https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/kaymavaara.

Källa 30: Kristdemokraterna i Ljungby säger nej till vindkraftsparken Skäckarp, Smålänningen, 2021-04-09, https://www.smalanningen.se/2021-04-09/kristdemokraterna-i-ljungby-sager-nej-till-vindkraftsparken-skackarp. Företagets projekt, https://srenergy.se/app/uploads/2019/09/Ansokan.pdf.

Källa 31: Kristdemokraterna tillsammans med högerpartiserna M och Sd, men även S säger nej till vindkraftspark på Kedjeåsen. ”Det råder stor politisk enighet emot vindkraft på Kedjeåsen”, VF, 2021-09-20, https://www.vf.se/2021/09/20/det-rader-stor-politisk-enighet-emot-vindkraft-pa-kedjeasen/?loggedIn=true

Källa 32: Politiker vill ha vindkraft – säger ändå nej, Energinyheter, 2022-05-18, https://www.energinyheter.se/20220518/26516/politiker-vill-ha-vindkraft-sager-anda-nej.

Källa 33: M:s motstånd mot vindkraft är extremt, Aftonbladet, 2021-12-09, https://www.aftonbladet.se/debatt/a/v5891m/ms-motstand-mot-vindkraft-ar-extremt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *